شلوار لی تیره

مرور سریع

قد 100
جذب
فاق بلند
دمپا ساده و دمپا ریش
دارای سایز بندی